Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” το οποίο χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 2014-2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA grants) στο πλαίσιο του προγράμματος ”Asylum and Migration” με διαχειριστική αρχή τη ΣΟΛ Crowe και την Human Rights 360.

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Μία (1) θέση Εκπαιδευτή-τριας/Εμψυχωτή-τριας

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας (ΓτΚ – Ελλάδας), ιδρύθηκαν το 1990, είναι μία ιατρική, ανθρωπιστική Μη Κυβερνητική Οργάνωση και είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου των Γιατρών του Κόσμου το οποίο αποτελείται από 16 αντιπροσωπείες (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία). Κινητήρια αρχή της οργάνωσης είναι ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει δικαίωμα στην ανθρωπιστική βοήθεια, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, ιδεολογία ή πολιτική πεποίθηση. Πρωταρχικός στόχος είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην φροντίδα υγείας των ευάλωτων κοινωνικά πληθυσμιακών ομάδων. Η δράση της οργάνωσης ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας. Στηριζόμενοι πάντα στην ιατρική τους εμπειρία και σε πλήρη ανεξαρτησία, μιλούν ανοιχτά κατά της παρεμπόδισης πρόσβασης στην υγεία, εναντίον της καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στο πλαίσιο του έργου “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” το οποίο χρηματοδοτείται από το από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 2014-2021 του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου (EEA grants) στο πλαίσιο του προγράμματος ”Asylum and Migration” με διαχειριστική αρχή την ΣΟΛ Crowe και την Human Rights 360, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική αντιπροσωπεία επιθυμούν να προσλάβουν έναν/μία «Εκπαιδευτή-τριας/Εμψυχωτή-τριας» για την υποστήριξη της υλοποίησης του δομής στέγασης γυναικών σε κίνδυνο και για μητέρες αιτούσες άσυλο και των παιδιών τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Για την θέση του/της Εκπαιδευτή-τριας/Εμψυχωτή -τριας

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :

 • Σχεδιασμός, κατάρτιση και ανάπτυξη προγραμμάτων μτε και δημιουργικής απασχόλησης.
 • Διοργάνωση τάξεων και διεξαγωγή δράσεων μτε για όλες τις ωφελούμενες  περιπτώσεις της  δομής
 • Συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες του Κέντρου για την ανάπτυξη και υλοποίηση ψυχοεκπαιδευτικών δράσεων, όπως το θεατρικό παιχνίδι.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης και ενίσχυση ένταξης όλων των ωφελούμενων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ομαδικών προγραμμάτων, κοινωνικού προσανατολισμού στην ελληνική κοινωνία, δημιουργικής απασχόλησης, θεατρικού παιχνιδιού, και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων ο οποίος πραγματοποιείται κατόπιν διεπιστημονικής συνεργασίας.
 • Οι παραπάνω δράσεις δύναται να πραγματοποιούνται σε συνεργασία και με εθελοντές διαφόρων ειδικοτήτων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Πτυχίο ΠΕ σε Κοινωνικές/Ανθρωπιστικές/Παιδαγωγικές σπουδές
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην διαπολιτισμική εκπαίδευση ή άλλα συναφή με τη θέση αντικείμενα
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις εκπαίδευσης
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Εθελοντισμός
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Γαλλικών (γραπτά και προφορικά)
 • Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καταστάσεις κρίσεων
 • Δέσμευση στις ανθρωπιστικές αξίες

 ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Οι γνώσεις Αραβικών, Φαρσί, Κουρδικών, Μπαντού θα συνεκτιμηθούν

 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Βιογραφικό
 2. Τίτλος σπουδών
 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 4. Εργασιακή εμπειρία σε προγράμματα/δράσεις εκπαίδευσης (βεβαίωση προϋπηρεσίας)
 5. Εργασιακή εμπειρία σε δράσεις διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (βεβαίωση προϋπηρεσίας)
 6. Εθελοντισμός
 7. Γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2
 8. Γνώση Γαλλικών
 9. Βασικές δεξιότητες ΤΠΕ
 10. Συμπλήρωση επισυναπτόμενης αίτησης με τεκμηρίωση για τη θέση εργασίας
 11. Συμπλήρωση/υπογραφή φόρμας συναίνεσης για την προστασία προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά συμμετοχής στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου recruitment@mdmgreece.gr με την ένδειξη «Εκπαιδευτής-τρια/Εμψυχωτής- τρια– Δομή Στέγασης»,  έως την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00.

Κατεβάστε την Προκήρυξη