ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού Ορισμένου Χρόνου (12 μήνες με προοπτική ανανέωσης)

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” το οποίο χρηματοδοτείται από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 2014-2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA grants) στο πλαίσιο του προγράμματος ”Asylum and Migration” με διαχειριστική αρχή τη ΣΟΛ Crowe και τη HumanRights360.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Κοινωνικού λειτουργού στην Αθήνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α) Για την θέση του/της Κοινωνικού/-ής Λειτουργού

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :

  • Διαχείριση Περίπτωσης στο πλαίσιο λειτουργίας της στεγαστικής δομής
  • Λήψη κοινωνικού ιστορικού (με την συνδρομή διερμηνείας)
  • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής
  • Παροχή υπηρεσιών κοινωνικής συμβουλευτικής και διαχείρισης σε επιζώντες/επιζήσασες σεξουαλικής και έμφυλης βίας (SGBV)
  • Εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών του πληθυσμού και αναγνώριση περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας
  • Συνεργασία με δίκτυο του πληθυσμού και αναγνώρισης περιστατικών που πιθανά χρήζουν ειδικής μέριμνας.
  • Συνεργασία με δίκτυο ανθρωπιστικών οργανώσεων και δημοσίων φορέων για πιθανή παραπομπή του περιστατικού σε κατάλληλες υπηρεσίες.
  • Διατήρηση αρχείου κοινωνικών ιστορικών, αποτύπωση της εργασίας με στατιστικά στοιχεία και σύνταξη σχετικών αναφορών.
  • Συνεργασία με υπηρεσίες υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, νομικής βοήθειας, εκπαίδευσης κ.α
  • Συνεργασία και συντονισμός με την διεπιστημονική ομάδα της δομής για την επίτευξη των στόχων της δράσης
Read more