Αντικείμενο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος είναι η Ανάδειξη Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Διαχειριστικού Ελέγχου (Ορκωτοί Λογιστές) στα πλαίσια υλοποίησης του ανωτέρου έργου για δύο (02) έτη και ένα εξάμηνο, ο οποίος θα επιβεβαιώσει ότι οι δαπάνες που υπάγονται  στον απολογισμό του προγράμματος «A Step forwardAccommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children» δεν επιχορηγούνται από άλλο φορέα χρηματοδότησης εκτός του προγράμματος επιχορηγήσεων του EEA Grants Programme II: Asylum & Migration και της 08/2020 προγραμματικής σύμβασης. O έλεγχος να διενεργηθεί βάσει του Διεθνούς Προτύπου για Συναφείς Υπηρεσίες 4400 (ISRS 400) «Αναθέσεις προσυμφωνημένων διαδικασιών».

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Τα παραδοτέα αφορούν στην έκδοση Εκθέσεων Ευρημάτων Προσυμφωνημένων Διαδικασιών βάσει του Διεθνούς Προτύπου για Συναφείες Υπηρεσίες 4400 «Αναθέσεις Προσυμφωνημένων Διαδικασιών» σχετικά με το έργο «A Step forward – Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children» και για τις ακόλουθες περιόδους αναφοράς.

Συγκεκριμένα για τη περίοδο υλοποίησης 01.07.2020-31.12.2020, και εν συνεχεία 1ο και 2ο εξάμηνο του 2021 καθώς και 1ο και 2ο εξάμηνο του 2022.

Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 κύκλοι ελεγκτικών εργασιών με αντίστοιχες Εκθέσεις Ευρημάτων των περιόδων αναφοράς.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει μία μόνο προσφορά, έχοντας επισυνάψει:

1.Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

  1. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
  2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
  3. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση –ματαίωση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας.

Χρόνος έναρξης ισχύος – Διάρκεια σύμβασης

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της ανάθεσης και έως τη λήξη του έργου η οποία δεν θα ξεπερνάει 02/2023.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών και πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, που θα εκδοθεί στο όνομα του από την Αναθέτουσα Αρχή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, εκ της κείμενης ισχύουσας νομοθεσίας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η πιο συμφέρουσα συνολικά οικονομική προσφορά. Στην Προσφορά να αναφέρεται ο χρόνος ισχύος της προσφοράς.

Κατεβάστε την Πρόσκληση