ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

για (1) θέση ειδικότητας Διοικητικού Υπαλλήλου Ορισμένου Χρόνου (12 μήνες με προοπτική ανανέωσης) στην Αθήνα

Το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Γιατροί του Κόσμου – Ελληνική Αντιπροσωπεία, στο πλαίσιο του έργου “A Step forward-Accommodation Facility for Women Asylum Seekers at risk and for mothers with their children” το οποίο χρηματοδοτείται από τα EEA Grants, με διαχειριστή επιχορήγησης τη ΣΟΛ Crowe και τη HumanRights360

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αναλυτικά, το αντικείμενο εργασίας της συγκεκριμένης θέσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Για την θέση του/της Διοικητικού Υπαλλήλου

Βασικές Αρμοδιότητες και Ευθύνες :

 • Ο Διοικητικός Υπεύθυνος υποστηρίζει διοικητικά τις δραστηριότητες της Δομής.
 • Διατηρεί αρχείο όλων των παραστατικών που αφορούν τη λειτουργία της Δομής
 • Τηρεί τις διαδικασίες οικονομικής οργάνωσης της Δομής, όπως εξειδικεύονται από τον Φορέα Λειτουργίας.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη.
 • Τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει: αρχείο μηνιαίων αναφορών, αρχείο αλληλογραφίας, αρχείο δράσεων δημοσιότητας−προβολής και δικτύωσης με χορηγούς και φορείς της κοινότητας, αρχείο με τα παρουσιολόγια και τις άδειες του προσωπικού, αρχείο εθελοντών.
 • Μεριμνά για την εξασφάλιση των προβλεπόμενων υλικών παροχών
 • Συμμετέχει σε δράσεις για την προσέλκυση χορηγών, εθελοντών και τη διασύνδεση με την κοινότητα.
 • Τηρεί το αρχείο εθελοντών και ενημερώνει το βιβλίο δωρεών.
 • Συμμετέχει σε συναντήσεις και εκπαιδεύσεις του προσωπικού και των εθελοντών.
 • Συμβάλει στην διαδικασία υποδοχής ωφελουμένων.
 • Καταγράφει τις ανάγκες της Δομής σε είδη καθαριότητας, είδη ατομικής υγιεινής για τους ωφελούμενους και ενημερώνουν ανάλογα.
 • Μεριμνά ώστε να τηρούνται οι ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών της Δομής από τους ωφελούμενους (π.χ. χρήση λουτρού, πλυντηρίου κλπ).
 • Συνεργάζεται με το επιστημονικό προσωπικό της Δομής και τον Συντονιστή του προγράμματος για την σύνταξη και την υποβολή των περιοδικών αναφορών
 • Συνεργάζεται και λειτουργεί υποστηρικτικά στον Συντονιστή της Δομής
Read more